Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ

❮Read❯ ➵ حفره‌ها Author گروس عبدالملکیان – Nikeairmaxcheapuk.co دره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل گلوله خورده استخون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن امابر تپه‌ای نشسته‌امدره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل گلوله خورده اس?.

?خون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن ا?.

حفره‌ها kindle حفره‌ها Epub?خون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن ا?.

Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ

Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ

10 thoughts on “حفره‌ها

 1. رؤیا رؤیا says:

  Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubگروس عبدالملکیان یکی از شاعران مورد علاقه ام هست که تکلیفم هنوز با او مشخص نیستبعضی از اشعارش را بی حد دوست دارم و بعضی دیگر از متوسط هم ک


 2. Mohammad Javad Mohammad Javad says:

  Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubنجاتم داد


 3. Mohammad Hanifeh Mohammad Hanifeh says:

  Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubقبلاً دو کتاب «پذیرفتن» و «سطرها در تاریکی جا عوض می‌کنند» رو از گروس عبدالملکیان خونده بودم و کمابیش دوست‌شون داشتماما تقریباً با هیچ‌کدوم از شعرهای «حفره‌ها» نتونستم ارتباط برقرار کنمفقط یک شعرش بود که باعث شد به این کتاب یک ستاره بیش‌تر بدممی‌خواستم بمانم،رفتممی‌خواستم بروم،ماندمنه رفتن مهم بود ونه ماندنمهممن بودمکه نبودم


 4. Pouria Roshani Pouria Roshani says:

  Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubحفره ها مجموعه شعر گروس عبدالملکیان نشر چشمه چاپ چهاردهم 82 صفحه تاریخ اتمام کتاب دوشنبه 3 مهر 1396بد نبود ارزشِ حدودِ چهل دقیقه وقت گذاشتن و خواندن را داشت اما شعری نداشت که حتی بیشتر از دو بار مایل به خواندنش باشم بعضی از شعرهایش هم برایم معنا و مفهومی نداشت و منظورش را نفهمیدم غم و جنون در بعضی شعرهایش را دوست داشتم از نظر من نسبت به کتاب ق


 5. Marzieh Torabi Marzieh Torabi says:

  Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubدلم نیامد بگویماین شعردر همان سطرهای اول گلوله خوردوگرنه تمام نمی‌شد


 6. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubدلم نیامد بگویم، این شعر، در همان سطر های اول گلوله خورد، وگرنه تمام نمیشد


 7. elham elham says:

  Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubمی خواستم بمانم ،رفتممی خواستم بروم ،ماندمنه رفتن مهم بود ونه ماندنمهممن بو


 8. ZaRi ZaRi says:

  Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubحالا که رفته ای، بیابیا برویمبعد مرگت قدمی بزنیمماه را بیاوریمو پاهامان را تا ماهیان رودخانه دراز کنیمبعدموهایت را از روی لب هایت بزنم کناربعدموهایت را از روی لب هایت بزنم کناربعدموهایت را از روی لب هایتلعنتیدستم از خواب بیرون مانده است


 9. Saman Saman says:

  Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubشعری خدای را شعری عاشقانه شعری ناممکن در این دیارـ ضیإ موحد می‌خواستم چیزی بنویسم درباره‌ی کتاب‌های چاپ اول این دیار و این که چرا منِ خواننده از خواندن این آثار راضی نمی‌شوم و مدت‌هاست که به جای مرور، تنها جمله‌ای م


 10. مـحیا مـحیا says:

  Kindle گروس عبدالملکیان Ñ حفره‌ها Kindle ↠ Ñ حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubضعیف تر از کارهای قبلیش بودولی چندتا شعر عالی داشت که جبران همه چیز رو میکرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما چند نفردر کافه ای نشسته ایمبا موهایی سوخته وسینه ای شلوغ از خیابان های تهرانبا پوست هایی ا


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *